Ennaltaehkäisevää lääkitysturvallisuutta

Terveydenhuollon ja apteekkien asiakkaiden lääkitysturvallisuuden voi vaarantaa esimerkiksi reseptiin merkitty virheellinen annostus tai se, että asiakkaalle kirjoitetut reseptilääkkeet eivät sovi toistensa kanssa yhteen. Apteekkien HaiPro-järjestelmään kirjataan riskitilanteita ja poikkeamia, jotta uusilta läheltä piti -tilanteilta voidaan välttyä. HaiPro korostaa apteekkien ennaltaehkäisevän työn merkitystä.

Suomessa lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä lääkehuollon ketjun toiminta ovat vankalla pohjalla, ja apteekkien myyntiluvalliset lääkkeet ovat tarkasti tutkittuja ja niiden turvallisuutta valvotaan koko ajan. Lääketurvallisuuden varmistamiseksi on kehitetty esimerkiksi HaiPro-raportointijärjestelmä, joka on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä käytössä jo pitkään.

HaiPro-järjestelmä on käytössä nyt myös apteekeissa. Järjestelmän alkuvaiheen pilotoinnissa sitä kehitettiin apteekkeihin soveltuvaksi, jolloin huomiota kiinnitettiin erityisesti annosjakeluun, itsehoitolääkkeisiin ja etäpalveluihin liittyviin riskeihin.

APTEEKIN ASIANTUNTIJAT

On hyvä, että apteekit ovat järjestelmässä mukana, koska apteekkien lääkitysturvallisuus koskee suurta määrää ihmisiä. Arvioiden mukaan Suomessa tehdään vuosittain yli 60 miljoonaa asiakaskäyntiä apteekeissa. HaiPron avulla apteekit voivat lisätä lääkitysturvallisuutta yhdessä muiden terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Samalla se korostaa apteekin ammattilaisten asiantuntijaroolia lääkitysturvallisuuden varmistamisessa ja kannustaa kehittämään kunkin toimipisteen lääkitysturvallisuuskulttuuria.

Järjestelmässä tehdään ilmoitus vaaratapahtumasta, ettei vastaavaa tapahtuisi uudelleen. HaiProon raportoitavat haittatapahtumat lähetetään tiedoksi siihen yksikköön, missä virhe tai vastaava on tapahtunut ja ne myös käsitellään kyseisessä yksikössä. HaiPro-ilmoitusten perusteella voidaan esimerkiksi muuttaa prosesseja tai toteuttaa muita toimenpiteitä, joilla virheitä voidaan jatkossa ehkäistä. Vaaratapahtumien raportointi HaiPro-järjestelmään on anonyymia ja luottamuksellista. HaiProon raportoidaan myös apteekissa itse havaitut ja tapahtuneet virheet tai läheltä piti -tapahtumat.

Esimerkiksi lääkkeiden haitallisen yhteisvaikutuksen riskien arvioinnissa apteekkien ohjauksella on keskeinen merkitys muun muassa verenohennuslääkkeiden ja ilman reseptiä saatavien tulehduskipulääkkeiden osalta.

Olen oman apteekkariurani aikana törmännyt muutamia kertoja virheellisiin resepteihin. Läheltä piti -tilanteet ovat kuitenkin onneksi harvinaisia.

SAUMATONTA YHTEISTYÖTÄ

Apteekkien liittyminen Haipro-järjestelmään on osa Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen yhteistä Valtakunnallista apteekkien lääkitysturvallisuusohjelmaa eli VALO-ohjelmaa, jossa korostetaan alan ammattilaisten saumatonta yhteistyötä ja kommunikaatiota. VALOn tavoitteena on, että apteekkeihin nimetään lääkitysturvallisuusvastaava, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa apteekin HaiPro-ilmoitusten käsittely ja ilmoituksista saatavan tiedon hyödyntäminen.

Teksti: Apteekkari Jouni Virtanen, Taivalkosken Apteekki

Kuva: Dreamstime